نوشته ها 

به نظرم بهترین مناسبت برای بزرگ‌داشت مادر، روز تولد خودش است.
ولی خب می‌توان از این همه انشعاب و انشقاق فرهنگی/ سیاسی/ عقیدتی در مرز پرگهرمان خشنود بود و از مناسبت‌های مذهبی، شاهنشاهی، آمریکایی، و تازگی هم ربط دادن هشت مارس به روز مادر استقبال کرد!
بزرگ‌داشت است دیگر؛ هرچه بیش‌تر به‌تر!

 

ناصر صفاریان

11 فروردین 1395

-یکی از «روز مادر»های ایرانیان!-

 

عکس:

تهران-1394/ لندن- 1358