نوشته ها 
 
 
خبرگزاری فارس، تصویری از جلسه دیروز خانه سینما منتشر کرد و مدعی شد در این جلسه آداب رمضان رعایت نمی شده. کلی کامنت "خودجوش" هم پای مطلب گذاشت که شما دقیقا متوجه شوید این بی دین و ایمان های دور از امت اسلام، یکی شان دارد چیز می خورد و یکی شان دارد پیپ می کشد.
من دیروز با دو سه صندلی فاصله، همان جایی نشسته بودم که این دو تا بی دین و ایمان نشسته اند. در جلسه ای با طول زمان دیروز، آدم آن قدر روی صندلی این طرف و آن طرف می شود که آدم های دور و برش را خوب می بیند و می فهمد چه خبر است. با این حال، کذب "فارس" آن قدر حرفه ای بود که تمام ذهنم را مشغول کرد.
حالت دست شجاع نوری که شبیه تخمه خوردن است، بیش تر به سطح دانایی مربوط می شود تا چیز دیگر. چون هر کس با حداقلی از فهم به راحتی درک می کند که در چنین جلسه ای در ماه غیر رمضان هم کسی تخمه نمی شکند. از این دستی که جلوی لب و دهان است که بگذریم، از پیپ نکشیدن ابوالحسن داوودی مطمئن بودم. اصلا نیازی به دیدن نیست. پیپ بالاخره بو دارد.... ولی نمی فهمیدم پس این عکس از کجا آمده. تا این که از همان آدم ها از همان زاویه، چند عکس دیگر دیدم. عکس هایی از خبرگزاری مهر، همه چیز را روشن کرد. داوودی دارد خودش را با کتابچه ای باد می زند. همین.
حالا بهتر می توان فهمید این برادران متعهد در خبرگزاری منسوب به یک نهاد نظامی، تا چه حد به دین و ایمانی که همیشه آن را بیرق می کنند پابندند.
 
ناصر صفاریان
7 مرداد 1392

(آن کله سفید جلوی قاب، مربوط به بنده است.)