نوشته ها 
معاون سینمایی وزارت ارشاد یا به قول خودشان رییس سازمان سینمایی، قصدش از نهایی کردن پروژه موازی سازی صنف ها و ایجاد خانه سینمای جعلی، بیش و پیش از هر چیز، اجرای سیاست زمین سوخته است؛ این که قبل از عقب نشینی و ترک وضعیت، همه چیز را به آتش بکشی و نابود کنی تا نفر بعدی چیزی عایدش نشود. این بی درایتی شمقدری و یارانش در آخرین روزهای مدیریت، فقط گره دیگری ست بر گره های پیشین و مشکل کردن کار برای دولت روحانی... و گرنه در نبود آقایان، جایی برای خانه جعلی و آدم جعلی و سینمای جعلی نیست و خانه سینما به شرایط عادی خود بازخواهد گشت.
 
ناصر صفاریان- 6 تیر 1392

 
حیاط خانه سینما- 4 خرداد 91- روز بازگشایی خانه سینما پس از اعلام رای دیوان عدالت، با حضور نمایندگان صنف ها- عکس از مینا جهانگیری