نوشته ها 

قاب عکسی قدیمی به دیوار خانه پدربزرگ و مادربزرگ. قاب عکسی پرنور و مهر. قاب عکسی پرمعنی برای من. پدربزرگ و مادربزرگ، هر دو مسلمان بودند و هر دو اهلِ نمازِ اولِ وقت و هر دو حج رفته و هر دو برگزارکننده جشن میلاد امام دوازدهم در نزدیک به هشتاد سالِ پشتِ سر و... ولی نگاهِ هر دو به دین و ایمان، آن‌قدر مهربانانه بود که جلوه مهربانیِ ایمان‌شان بشود همین عکس روی دیوار. دیوار و عکسی که هست و پدربزرگی که یک سال و چهار ماه است که نیست و مادربزرگی که دو روز است که نیست...

 

ناصر صفاریان

سی/ بهمن/ نودوهفت