فیلم هاگفت‌وگو: ماهور احمدی

تصویر و نور: بابک بذرافشان

صدا: بابک سالک

تدوین و تهیه: ناصر صفاریان

طراحی جلد DVD: محمد صفاریان

 

DVCam

25 دقیقه

1387

 

گفت‌و‌گوی تصویری در یک قاب ثابت

با خاطره پروانه، چهره ماندگار موسیقی ایران