هوای تازهپژوهش گر و كارگردان: فرهاد ورهرام

فیلم بردار: مرتضی پورصمدی

صدابردار: مهدی آزادی

عکاس: فرهاد ورهرام

تهیه كننده : فرهاد ورهرام

16 mm

55 دقیقه

سال ساخت: 1367 -1366

درباره کوچ گروهی از عشایر بختیاری

در خوزستان و چهارمحال و بختیاری

از همان مسیر و با همان طایفه فیلم "علف"