نوشته ها 

جوابش با کیست؟

 

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران:

سال گذشته از  دو درصد عوارض ساختمانی که قرار بود به آتش‌نشانی تخصیص یابد که پیش‌بینی می‌شد بیش از صدوبیست میلیارد تومان باشد، در نهایت تا پایان سال حدود چهل میلیارد تومان تخصیص یافت.

همشهری آنلاین- چهاردهم اردی‌بهشت نودوسه

 

 صدوچهل‌ویک دستگاه خودرو در آتش‌نشانی داریم که از این تعداد پنجاه‌وشش دستگاه فرسوده یا از رده خارج و هشتادوچهار دستگاه آماده به کار است؛ و برای وضعیت بهینه نیز سی‌صدوشصت‌وپنج دستگاه پیش‌بینی شده.

خبرگزاری مهر- بیستم خرداد نودوچهار

 

سال گذشته صدوچهل میلیارد تومان اعتبار از محل دو درصد عوارض برای ارتقای تجهیزات آتش‌نشانی مصوب شد که بر اساس آخرین گزارشات تاکنون بیست‌و‌پنج میلیارد تومان از این منابع به آتش‌نشانی پرداخت شده است.

خبرگزاری ایسنا- بیست‌وهفتم تیر نودوپنج

 

یک وقتی کشور درگیر بحران است و جنگ و هزارویک بلای طبیعی و غیرطبیعی؛ خب مردم هم چشم دارند، با عینک و بی عینک، می‌بینند و درک می‌کنند و توقع‌شان را هماهنگ می‌کنند با چیزی که جلوی چشم‌شان است. ولی وقتی دارند می‌بینند مملکت پول دارد و کم هم ندارد و آن چه سهم واقعی و حق مسلم‌شان است، کرورکرور، به جیب جاهای خاص ریخته می‌شود و طبیعیات و بدیهیات اساسی زندگی‌شان بی بودجه می‌ماند، چرا باید به اقتصاد مقاومتی تن دهند و اصلا چرا باید باور کنند این بی‌پولی و این زجر و زجر و زجر برآمده از بی‌درایتی بالاسری‌ها را؟ بحث امنیتیِ مربوط به منطقه پروازممنوعی که مانع کمک‌رسانی هوایی و به‌موقع می‌شود به کنار؛ چه کسی جواب‌گوی این پرپر زدن‌ها و پرکشیدن‌های حاصل از نبودنِ بودجه برای مهم‌ترین و ضروری‌ترین بخش‌های جامعه است؟ چه کسی جواب‌گوی این فقر، این فقرِ مصنوعی‌ست؟

 

ناصر صفاریان

سی/ دی/ نودوپنج

 

عکس از:

امین خسروشاهی- خبرگزاری ایسنا