هوای تازهکارگردانی: پالیز خوشدل و زینب تبریزی

تصویر: پالیز خوشدل و فراز فشارکی

تدوین: زینب تبریزی و پالیز خوشدل

عکس: بهمن ایران پور و مهدیه میرحبیبی

تهیه: زینب تبریزی و جمشید خوشدل 

DVCam

38 دقیقه

سال ساخت: 1389

 

درباره چند جوان که از پایه گذاران پارکور در ایران هستند