یک پنجره 

آن چه از فروش دو فیلم  "فروغ فرخ زاد: 1345 -1313" و "خانه سیاه است: نسخه اصل" به دست آید

در اختیار مرکزهای خیریه قرار می گیرد