یک پنجرهتصویر، تدوین و کارگردانی: محمودرضا ثانی

موسیقی: کوکه ریوبو

تهیه: ناصر صفاریان

 

DVCam

25 دقیقه

سال ساخت: 1385

 

جست و جوی یک فیلم ساز ایرانی برای پیدا کردن فردی شبیه چه گوارا در کوبا

و نگاهی به شناخت مردم آن جا از چه گوارا