فیلم هانمایش فیلم «وقت خوب مصائب» که قرار بود به همراه جلسه ای با حضور عوامل فیلم و احمد رضا احمدی روز پانزدهم شهریور در سینماتک موزه هنرهای معاصر برگزار شود، از سوی سینماتک لغو شد.
تعداد زیادی از چهره های سرشناس هنری و ادبی به این مراسم دعوت شده بودند.