درباره 

 

حضور در شورای انتخاب و داوری

در بخش نوشتار سینمایی 

در جشن‌واره ملی فیلم کرمان

 

در کنار دوستان عزیزِ نیما عباس‌پور و سحر عصرآزاد

 

سی‌ویکمِ اردی‌بهشت تا سومِ خرداد

هزاروچهارصدویک