نوشته ها 
 
آقای شاهین نجفی
می فهمم که این حرکت اخیر شما، سمبلیک است مثلا. می فهمم که می خواهید با این کارها توجه جهانیان را جلب کنید که نگاه شان متوجه ظلم و جنایتِ این جا شود مثلا. به عنوان علاقه مند دو سه تا از آهنگ های شما، دوست دارم به جای این کارها، از طریق هنرتان جلب توجه کنید و با شعر و ترانه و موسیقی و صدای تان توجه جهانیان را بکشانید به سمت زشتی ها و پلشتی های دور و برِ ما. ولی از این هم که بگذریم، آیا چنین حرکت هایی که اسمش مبارزه است مثلا، نتیجه ای هم داشته تا به حال؟ نمی گویم انتظارم این است که با لخت شدن شما، جامعه جهانی آن قدر به شما توجه کند و آن قدر مبارزه تان تاثیرگذار شود که بر حکومت ایران فشار بیاورند و اعدامی ها رها شوند و زندان ها ویران شود و همه جا گلستان شود مثلا؛ نه. اگر توقع بسیار کوچک تری هم برآورده شود خوب است.
          مثلا سه روزی هست که یکی از دوستان هنرمند ما که اصلا هم آدم سیاسی ای نیست، به زندان رفته و قرار است 5 سال آن جا بماند. آیا این لخت شدن شما و گروه تان، می تواند کمکی به این دوست ما کند؟ نه این که آزاد شود؛ نه. آیا این لخت شدنِ اعتراضی می تواند حکم 5 سال حبس دوست ما را بکند 4 سال و 9 ماه مثلا؟ اگر فکر می کنید این لخت شدن می تواند فقط و فقط 3 ماه از حبس یک زندانی کم کند، دمِ شما گرم و بنده ارادتمندِ شما و مبارزه تان. ولی واقعا خودتان فکر می کنید می تواند؟
 
 
ناصر صفاریان- 20 خرداد 1393