دربارهناصر صفاریان، منتقد سینمایی گفت: مشکل اصلی سینما آن است که بین کسانی که در زمینه مسایل شرعی صاحب نظر هستند و هنرمندان فاصله  وجود دارد، یعنی اگر برای صاحبنظران مسایل خوب توضیح داده شود، می توان از دستور العمل آن ها استفاده کرد.

صفاریان در گفت و گو با ایرنا درباره ارائه چهره مناسب از زن در سینما، گفت: هر چند این امر مشکل فیلم سازان است، اما بخش اعظم راه حل باز می گردد به این که گروهی از مراجع با اتفاق نظر این مشکل را حل کنند. وی بر این امر تاکید کرد که هنوز در مورد میزان و نوع حجاب زنان در آثار سینمایی، بین فقها اختلاف نظر است و برخی از آن ها اعلام کرده اند نمایش زن بی حجاب به شرط آن که شبهه انگیز نباشد، بلا مانع است.

صفاریان گفت: مساله مهم، نوع نگاه فیلم ساز به مسایل است، مثلا در «آهنگ برنادت» فکر نمی کنم کسی بگوید بازی گر زن آن فیلم، بازی گر زیبایی نیست، اما کسی هم نیست که بگوید با دیدن این بازی گر تحریک شده، چرا که نه تنها نگاه فیلم ساز جنسی نیست، که الهی و معنوی نیز هست. وی افزود: در عین حال، حتی یک فیلم ساز می تواند با استفاده از چادر و مقنعه ( پوشش رسمی ) کاری کند که  تماشاگر تحریک شود. یعنی  می توان گفت که باید از ظواهر بیرون بیاییم و ببینیم فیلم ساز چه نگاهی دارد. و مهم تر از آن، توجه به ظرفیت تماشاچی ما است. صفاریان با ضروری دانستن ارایه فتوا در این زمینه، گفت: اکنون وضعیتی است که با عوض شدن مدیریت ها و تغییر قوانین همواره بر سر این مسایل مشکل وجود داشته است، به طوری که یک فیلم که امسال قابل نمایش است، ممکن است سال پیش قابل نمایش نبوده و سال دیگر هم نباشد، بدین ترتیب تنها بخشی از این مشکل به مساله واقع نمایی سینمایی و عدم تقابل آن با شرع باز میگردد.

صفاریان، در عین حال، با اشاره به روند 20 ساله سینمای ایران درباره زن، گفت: البته باید پذیرفت که هر محدودیت به همراه خود خلاقیت می آورد.

روزنامه اطلاعات- 20 آذر 1378