فیلم ها 

ناصر صفاریان، كارگردان سه‌گانه مستند درباره زندگی و آثار شاعره نامی «فروغ فرخ زاد» طی نامه‌ای خواستار حمایت انجمن از فیلم «سرد سبز» و تلاش برای رفع توقیف آن از سوی اداره كل نظارت و نمایش ارشاد شد. در جلسه هیأت مدیره در این باره بحث شد و قرار شد ابتدا فیلم بازبینی و سپس نحوه برخورد با این معضل ارزیابی شود. پیشنهاد می‌شود از آن جا كه فیلم مذكور در جشنواره‌های متعددی به نمایش درآمده است، جلسه بازبینی فیلم به صورت یك نمایش خصوصی برای اعضا و با حضور كارگردان و نماینده اداره كل نظارت و ارزشیابی ارشاد برگزار شود.

 


بولتن انجمن مستندسازان سینمای ایران

نوروز هشتادویک