یک پنجرهگروه سازنده:

شاهرخ انصاری، امیر کراری، هادی صابر، محمود هنگوال

ایرج گرگین، ایرج پارسی نژاد و ناصر تقوایی 

 

۱۶ mm

۲۰ دقیقه

سال ساخت: ۱۳۴۶     

 

مشخص نیست سرپرست این گروه که بوده و چه کسی بر تدوین و شکل گیری نهایی نظارت داشته.

اگر چه بنا به گفته برخی افراد گروه، نقش ایرج گرگین در تولید این اثر پررنگ تر از بقیه بوده است.

 

آن چه از فروش این اثر به دست آید، در اختیار موسسه های خیریه قرار می گیرد