کتاب هامردی که شبیه شعر خود نیست

درباره احمدرضا احمدی

به کوشش ناصر صفاریان

نشر ثالث

1391

284 صفحه