فیلم هااگر فروغ نبود، خیلی چیزهای مهم هم نبود.
ولی یکی از چیزهای غیرمهم، فیلم ساز نبودن موجودی به نام ناصر صفاریان بود.

چیزی که باعث شد سراغ فیلم سازی بیایم، فروغ بود نه سینما. "سه گانه فروغ" و "آیه های آه"، حاصل این علاقه است و اگر حاصلش چیزی نباشد جز تصحیح غلط های تکثیر شده سال شمار زندگی فروغ و به ویژه پافشاری بر تاریخ صحیح تولد و جاانداختن 8 دی به جای 15 دی، خودش برایم خیلی ست!

ناصر صفاریان- 8 دی 1391