نوشته ها 

شاید بهترین درایت آقای مهرابیِ کوچک می‌توانست این باشد که از منظر دانایی بر توانایی و‌ تجربه‌ای که در امر مطبوعات نداشت، به نیت حفظ میراث مشترک آقای مهرابیِ بزرگ و دو بنیان‌گذار دیگرِ ماه‌نامهٔ ماندگارشدهٔ فیلم، کار را به کاردان می‌سپرد و از مقام موروثی خویش بزرگ‌وارانه می‌گذشت، تا ارثیهٔ راستین پدر بزرگ‌وارش که نام و یادی به ثبت و‌ ربط سه‌نفره بود، ماندگار می‌ماند و بر فراز... که شکلِ بد موروثی و بدتر از خلافت موروثی، وراثت در کار فرهنگ است اگر تجربه‌ای نداشته باشی در آن. قانون یک چیز است و درایت و تجربه دیگر چیز... حالا نام و امتیازی شاید بماند، اما روح ماجرا سوی دیگرِ نام است و امتیاز؛ که شرف المکان بالمکین...
 
 
 
ناصر صفاریان
شش/ اسفند/ نودونُه
 
عکس از صفحه اینستاگرام عباس یاری