دربارهفرهاد توحیدی:
حدود دو سال گذشته، دوستان مستندساز ما را به اتهام ارتباط با بی‌بی‌سی و جاسوسی برای انگلستان دستگیر کردند. آن موقع خانه سینما از دوستان پشتیبانی کرد و در بیانیه‌ای که از سوی خانه منتشر شد تقاضا کردیم تا زمانی که اتهامات دوستان ما در مراجع صالح قضایی اثبات نشده از انتساب جرایم پرهیز کنند. در همان زمان، خانه سینما از این موضع‌گیری بسیار آسیب دید و متاسفانه با خطاب‌های نادرست و الفاظ ناشایست این اقدام طبیعی که خانه سینما برای دفاع از اعضایش به کار برد محکوم کرد. من خوشحالم بعد از یک سال و اندی قضات مستقل قوه قضاییه با شجاعت کامل به این پرونده رسیدگی کردند و همه دوستان از اتهامات وارده تبرئه شدند.

خبرگزاری فارس- 29 تیر 1392