فیلم هانوشته، تصویر و كارگردانی: ناصر صفاریان

تدوین: محمودرضا ثانی و ناصر صفاریان

روایت: دریا آشوری و ناصر صفاریان

DV

20 دقیقه

 1386

 

دیداری با كانسپیسیون پیچیوتو، معترض ضدجنگ اسپانیایی

در دل سفر یک ایرانی به آمریکا

زنی که  از 1981 در پیاده روی مقابل کاخ سفید زندگی می کند