نوشته هاتوجهی به کنار دستی‌ ها
 
ناصر صفاریان
 
مهم ترین مشکلی که در حال حاضر در سینمای ما وجود دارد، رفتار محافظه کارانه مدیران است. البته وقتی پای صحبت مدیران بنشینیم یا خودمان را جای آن ها بگذاریم، می توان تا حدی به آن ها بابت رفتارشان حق داد که با مصلحت اندیشی کارشان را پیش ببرند .اما این فقط به برخی موارد برمی گردد نه همیشه. اگر کلیت عملکرد یک سال گذشته مدیران سینمایی را مرور کنیم، می بینیم کارهای شان بیش تر بر اساس رفتار محافظه کارانه پیش رفته است؛ یعنی همان مشکل اصلی سینمای امروز ایران. مدیران با چنین رفتار محافظه کارانه ای سعی دارند تا عده معدودی مخالف را راضی نگه دارند، غافل از این که این رفتار به مرور باعث می شود تعداد قابل توجهی از موافقان و امیدواران به بهبود شرایط، که بدنه اصلی سینماگران را تشکیل می دهند، به مخالف تبدیل شوند. امروز همه حواس مدیران سینمایی به طرف رو به روست و توجهی به کنار دستی های خود ندارند. همین می تواند پاشنه آشیل مدیریت سینما شود و سینماگران امیدوار را ناامید کند؛ البته این مساله فقط به سینما و هنر مربوط نمی شود و متاسفانه این رویکرد را در اغلب حوزه های دولتی می بینیم.
 
 
روزنامه شرق- 22 شهریور 1393