نوشته هاناصر صفاریان

در این آشفته بازار موسیقی پاپ و روزگار تقلید صدای آن طرفی‌ها، ‌گذشته از بحث سلیقه و دوست داشتن صدای این یكی یا آن یكی باید حساب محمد اصفهانی و علیرضا عصار را به دلیل كیفیت كارشان از سایرین جدا كرد. اما ... یك امایی این وسط وجود دارد...
محمد اصفهانی، تازگی‌ها تیشه برداشته و به ریشه‌ خودش می‌زند. یكی این كه در هر برنامه‌ تلویزیونی‌ای حضور پیدا می كند و هنرش را تا حد برنامه‌های نازل تلویزیون تنزل می‌دهد. یكی دیگر هم همین ترانه‌ «نون و دلقك» است كه تازگی نوارش به بازار آمده و ویدئو كلیپش هم بارها از تلویزیون پخش شده. شاعر محترم این ترانه بدون هیچ اطلاعی از زندگی چاپلین به فكر تجلیل از او افتاده و بر مبنای اطلاعات نادرست به سراغ او رفته تا به قصد تجلیل البته! ذكر خیری از او بكند. شاید این شاعر ناشناس به خودش این اجازه را بدهد و اصلاً هم برایش مهم نباشد كه كارش درست است یا نادرست. ولی آقای محمد اصفهانی عزیز كه قبول می‌كند این شعر را به صورت ترانه بخواند، چرا باید همین طوری بدون هیچ تحقیق و سؤال و جوابی برود سركار؟ آقای اصفهانی عزیز، می‌داند كه چارلی چاپلین جز دوران كودكی، كه فقیر بوده، در تمام دوران زندگی‌اش بسیار ثروتمند بوده؟ پس چرا این همه تأكید روی «واسه نونه، واسه نونه»؟

هفته نامه «سینمای نو»- 2 شهریور 1381