نوشته هاآقای سجادپور، مدیر کل وقت اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی، سوم مهر ماه 1390، در یکی از سلسله مصاحبه های یک سویه خبرگزاری فارس در زمان بازداشت ما، چنین می گوید: "قانون فروش فیلم به شبکه‌های ماهواره‌ای، دو دهه است که در ایران تدوین شده و در آن به وضوح آمده که مستندسازان اجازه فروش فیلم‌های شان به شبکه‌های «غیرمجاز» و «معاند» با نظام جمهوری اسلامی را ندارند."
نه تنها آقای سجادپور، که رییس ایشان آقای شمقدری و دیگر مدیران سینمایی هم که هرچه سیاست روز اقتضا کند به زبان می آورند، در این زمینه درست نمی گویند. هیچ وقت و هیچ جا چنین "قانون"ی وجود نداشته است. در بازداشت، در دادگاه، در متن دفاعیه، در دیدار با هر مقام و صاحب نظری در این دو سال، این را با اطمینان و تاکید گفته ام... کلا و اساسا و اصولا، چنین "قانون"ی وجود خارجی ندارد!
حالا با رفع اتهام از تمام متهمان این پرونده، بهترمی توان قضاوت کرد چه کسی درست می گوید. ولی بد نیست هر وقت آقای سجادپور سرشان از پرونده های اتهامی خودشان خلوت شده بود و استراحت پس از زندان را سپری کرده بودند، یک بار سر فرصت، این "قانون" را منتشر کنند تا ما هم قاب کنیم و بکوبیم به دیوار پیش رو، تا دیگر مرتکب خلاف نشویم!
 
 
ناصر صفاریان- ۲۶ تیر ۱۳۹۲