کتاب ها 

ناگفته‌هایی از زندگی و کار فروغ فرخ‌زاد

ناصر صفاریان

 

انتشارات روزنگار

۳۹۲ صفحه

چاپ اول: ۱۳۸۱

چاپ دوم: ۱۳۸۲

طراح جلد: بابک گرمچی

 

انتشارات نشر نو

۳۷۶ صفحه

چاپ سوم: ۱۳۹۵

پس از سیزده سال توقیف

چاپ چهارم: ۱۴۰۰

طراح جلد: پارسوا باشی