کتاب ها 

ناگفته‌هایی از زندگی و کار فروغ فرخ‌زاد

ناصر صفاریان

 

انتشارات روزنگار

392 صفحه

چاپ اول: 1381

چاپ دوم: 1382

طراح جلد: بابک گرمچی

 

انتشارات نشر نو

376 صفحه

چاپ سوم: 1395

پس از سیزده سال توقیف

طراح جلد: پارسوا باشی