کتاب هاناگفته‌هایی از زندگی فروغ فرخ‌زاد

به همراه 200 تصویر

ناصرصفاریان

392 صفحه

انتشارات روزنگار

چاپ اول: 1381

چاپ دوم: 1382

مانده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیِ جمهوری اسلامی ایران از سال 1383