کتاب ها 

یاپی کردی ((YAPI KREDI انتشارات معتبری‌ست. ناشر آثار اورهان پاموک است و بخشی از شهرتش هم به همین دلیل.

حقوق «آیه‌های آه» به زبان ترکی را هم،  به تازگی، خریده و بناست اوایل سال آینده منتشرش کند.

طبیعی‌ست که به نظرِ بنده، اتفاق خوبی باشد!