درباره 

تمام متهمان پرونده مستندسازان رفع اتهام شدند

بسته شدن پرونده بنده هم به این شکل:

اتهام 1: اقدام علیه امنیت ملی
اتهام 2: حضور در جنگ نرم دشمن از طریق همکاری با رسانه بی بی سی
اتهام 3: ... (یادم نیست. چیزی در مایه اتهام های امنیتی 1 و 2)
اتهام 4: تحصیل مال نامشروع
و البته به گفته وزیران اطلاعات و ارشاد و توپخانه رسانه ای: جاسوسی
نتیجه پس از دو سال: برائت از تمامی اتهام ها، رفع توقیف وثیقه و رفع ممنوعیت خروج

توجه بفرمایید: تخفیف و بخشودگی نه، عفو حکومتی نه؛ به کلی رفع اتهام!
 
 
 
ناصر صفاریان- ۲۶ تیر ۱۳۹۲