یک پنجرهحالا که درگوشه ای دیگر از جهان و در زمانی دیگر به چه گوارا می نگریم، چه به دل نشستنی ست.

حالا برای من- و ما- دست به سلاح بردن او رنگ می بازد و آن چه می ماند، آزادگی است و ایمان به آرمان.

در این گستره و از این فاصله، چه گوارا شخصیت محبوب من- و ما- ست.

 

ناصر صفاریان