فیلم هااگرچه «بانو مرا دریاب» ساختار مستقلی دارد، با این حال، تمرکز نگاه مان بر چیزی ست که در«وقت خوب مصائب» موضوع مان نبود: شاعری احمدی.تصور هم این است که با وجود حجم گسترده تصویرهایی که در این چند سال گرفته ایم و مقدار کمی از آن استفاده شده، زمان اثر برای چنین قالبی مناسب است و بهتر است بیش از این نباشد.

ناصر صفاریان