نوشته هانمی دانم "برادرانِ" حاضر در فیس بوک و جامعه، از سرِ صدق و علاقه قلبی به حکومت هم که شده، خبرِ این فاصله عظیمِ نگاهِ مردم با نگاهِ حکومت را به بالاسری های خود می دهند تا درست تر و به تر ببینند و بدانند در جامعه چه می گذرد، یا از سرِ تملق و خودشیرینی، همه اش در امرِ رساندنِ خبرهای خوبند و ارادتِ امتِ همیشه در صحنه.
          موجِ بی علاقگی و فاصله از تبلیغاتِ حکومتی و بی میلیِ مردم به هر آن چه حکومت بر آن دست گذاشته، فقط به "شرکت در نماز جمعه" و "یارانه نگرفتن" و این ها خلاصه نمی شود. بوسنی، لبنان، فلسطین،... اصلا همین جنگِ خودمان، اصلا همین ها که در جنگِ خودمان کشته شدند، اصلا همین ها که در جنگِ خودمان تکه پاره شدند و افتادند یک گوشه... ملت از سرِ بی میلی و دوری از هر حرفِ حکومتی و از سرِ بی لیاقتی و نابلدیِ مدیران و در وفورِ نادانی و کارنابلدیِ مسئولان، از هر چه اعتراضِ انسانی و هرچه حرفِ انسانی و هرچه انسانیت است تهی شده و همه محاسبه اش شده این که جمهوری اسلامی می گوید بوسنی خوب است، پس بد است؛ جمهوری اسلامی می گوید فلسطین خوب است پس بد است، جمهوری اسلامی می گوید شهید و جانباز و خرمشهر و سردشت و فلان و بهمان خوب است، پس بد است.... و از همین نگاهِ حاصلِ نفرت است که دیگر چشم می بندد به هرچه بی رحمی و به هرچه جنون در جهان. همین است که می شود بی اعتراض ترین مردمِ دنیا در هرچه بی عدالتی و هرچه ظلمی که صدای دیگر مردمِ دیگرجاها را بلند می کند جز این جا.
         برسانید "برادران"، برسانید به گوش بالاسری ها، که این همه بی علاقگی و این همه فاصله است از مردم تا شما!
 
ناصر صفاریان- 25 تیر 1393