نوشته ها 
محسن عزیز
یادت هست و یادم هست همیشه از برتری صلح می گفتی بر عدالت. یادت هست و یادم هست چه قدر درباره اش حرف زدیم. یادت هست و یادم هست این را برای رابطه های شخصی و انسانی می گفتی نه برای وظیفه های اجتماعی و روابط جمعی... اصلا بگذریم از این بحث عدالتی که می خواهم برسانمش به این جا که در ماجرای فلسطین، تکلیف عدالت باید بیش و پیش از صلح روشن شود. بگذار بروم سراغ فروغ عزیزی که برایت عزیز است و برایم عزیز است. یادت هست وقتی برایت تعریف کردم در یک مهمانی در میانه بحث جنگ اعراب و اسراییل، فروغ و یکی از نزدیک ترین آدم های زندگی اش رو در روی هم قرار می گیرند و فروغ به طرف داری فلسطین به دوست مدافع اسراییل پرخاش می کند و هر چه از دهانش درمی آید می گوید و بی همراهی همان دوست که با هم به مهمانی رفته بودند، آن جا را ترک می کند؟ یادت هست کلی کیف کردی از این حرکت و گفتی درست ترین کار ممکن بوده؟ یادت هست محسن عزیز؟ یادت هست؟
 
 
ناصر صفاریان- 23 تیر 1392