هوای تازهپژوهش و کارگردانی: مهدی قربان پور 

تصویر: هومن بهمنش 

تدوین: مسعود سفلایی

صدا: امیرعباس کیاپور

عکس: بهنام صدیقی

تهیه: محمد شکیبانیا 

DVCam

30 دقیقه

سال ساخت: 1386

 

درباره  رقابت انتخاباتی نامزدها در رامسر

با  تمرکز بر موضوع تشعشعات هسته ای در شهر