فیلم هاتهیه، کارگردانی و تدوین: ناصر صفاریان

تصویر: محمدرضا سکوت

صدا: مهرداد دادگری

تنظیم صدا و اجرای تدوین: سلمه اربابون

با حضور: آیدین آغداشلو، احمد پوری، محمدعلی سپانلو، شمس لنگرودی، عمران صلاحی، محمد صنعتی، رشید کاکاوند، حسن کیاییان و....
طراحی جلد DVD: محمد صفاریان

 

DVCam

23 دقیقه

1381-1389

 

درباره شاعریِ احمدرضا احمدی