نوشته هاناصر صفاریان

یک خبرگزاری شناخته شده، مطلب کوتاهی منتشر می کند از جلسه نمایندگان صنف های سینمایی برای پی گیری مشکل خانه سینما. انتخاب شده و هدفمند برای حمله به خانه سینما و خانه سینمایی ها. این نگاه از همان عنوان هم  پیداست: "روزه خواری در نشست صنوف خانه سینما+ عکس". تاکید بر روزه خواری و اشاره به وجود عکس، این نوشته را به بخش "پربازدید ها" می برد و بسیار دیده می شود. در کنار تصویری که یکی دست به دهان دارد و دیگری چیزی در دست دارد و چیزی شبیه غبار هم آن وسط پیداست، با تاکید بر این که این نشست "روز نوزدهم ماه مبارک رمضان برگزار شده" این گونه نوشته اند: "یکی از کارگردان های سینما با بی توجهی به ایام رمضان مشغول به کشیدن پیپ می باشد."

تصویر و خبر چنان درست شده است که حتی آدمی مثل من را که در آن جلسه بوده ام و فقط چند صندلی آن طرف نشسته بوده ام و حتی سرم در همین تصویر پیداست، به اشتباه و تعجب می اندازد.... چند ساعت بعد، خبرگزاری دیگری عکس های دیگری منتشر می کند از همان زاویه و همان آدم ها. چند تصویر پشت هم، همه چیز را روشن می کند و از بی اخلاقی خبرگزاری پیشین پرده  برمی دارد. تمام ماجرا این است که کارگردان مورد نظر، دارد خودش را با کتابچه ای باد می زند. آن چه در دست دارد لبه کتابچه است و تصور دود هم از حرکت ورق هاست. البته بی آن که هنوز "هنر تصویری" خبرگزاری بی اخلاق به تصویر اضافه شده باشد و "دود" مورد نظر ساخته شود.

خبرگزاری اول، بی هیچ توضیحی خبر را حذف می کند. ولی سایت ها و خبرگزاری های همسو که خبر را به نقل از این منبع درج کرده اند، هم چنان حفظش می کنند. خبر نادرست و عکس جعلی در گستره وسیعی نشر دوباره پیدا می کند. دروغ  تکثیر می شود و هم چون خود آن خبرگزاری، مخالفان خانه سینما در قسمت کامنت ها حمله خود را آغاز می کنند و با استقبال از تعطیلی خانه سینما، سینماگران این خانه را بی دین و ایمان می نامند.

هیچ کس لزومی به توضیح نمی بیند و دروغ پر و بال می گیرد. آن چه در گذشته از مشی و منش این خبرگزاری و رسانه های همسویش دیده شده، امیدی به شکایت و پی گیری باقی نمی گذارد. ولی دست کم می توان این سوال را از گردانندگان این خبرگزاری پرسید که وقتی تاکید می کنند شب نوزدهم ماه مبارک رمضان روزه خواری صورت گرفته، این هم برای شان مهم هست که در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان، جعل و تهمتی صورت گرفته است؟

روزنامه اعتماد- 9 مرداد 1392

 تصویرهای مورد اشاره در این یادداشت را می توانید از این جا ببینید: دین داری در رمضان